نظر سنجی ها نظر سنجی ها

نحوه رفتار کارکنان

موارد ذیل را چگونه ارزیابی می کنید؟
فرم در بازه مناسب قرار ندارد