جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی سال 1379 جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی سال 1379

 

سال

حداقل سپرده ماهیانه

سال

حداقل سپرده ماهیانه

سال  

 حداقل سپرده ماهیانه

اول 50000 ششم 110000  یازدهم  220000
دوم 60000 هفتم 130000  دوازدهم  250000
سوم 70000 هشتم 150000  سیزدهم  280000
چهارم 80000 نهم 170000  چهاردهم  310000
پنجم 90000 دهم 190000  پانزدهم  340000
 
حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی شهر تهران ، شهرهای بزرگ و سایر شهرها برای حسابهای افتتاحی طی سال ١٣٧٩ به ترتیب در پایان سال پانزدهم بالغ بر ٤١٠،٠٠٠،٠٠٠ و ٣٢٠،٠٠٠،٠٠٠ و ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال و در پایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر ١١٠،٠٠٠،٠٠٠ و ٨٠،٠٠٠،٠٠٠ و ٧٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال تعیین شده است.
 
بدیهی است چنانچه بخواهید از سقف تسهیلات در پایان سال پنجم تا پانزدهم استفاده نمایید می باید مبالغ داخل جدول را با ضریبی بالاتر واریز نمایید . در این خصوص می توانید از شعبه مورد نظر خود و یا از طریق تماس با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بانک مسکن به شماره تلفن ١٨٣٠ در تهران و 61088-021 در شهرستانها راهنمایی های لازم راکسب نمایید.

 

جدول واریزی حساب پس انداز مسکن جوانان در سال 1379

واریزیکجا

11/000/000ریال

سال

واریز ماهیانه

سال

واریز سالیانه

1

290/273

1

1/886/544

2

348/258

2

3/860/158

3

406/332

3

4/556/728

4

464/380

4

5/253/298

5

522/427

5

5/949/868

تاریخ ویرایش1398/1/31- 16:49