جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی سال ۱۳۹۵ و1396 جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی سال ۱۳۹۵ و1396

برای افرادی که در سال 1396 و ۱۳۹۵ افتتاح حساب می نمایند حداقل مبالغ واریزی ماهیانه در هر سال به شرح زیر است :

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

۲۵۰،۰۰۰

۲۷۰،۰۰۰

۲۹۰،۰۰۰

۳۱۰،۰۰۰

۳۳۰،۰۰۰

سال ششم

سال هفتم

سال هشتم

سال نهم

سال دهم

۳۵۰،۰۰۰

۳۷۰،۰۰۰

۳۹۰،۰۰۰

۴۱۰،۰۰۰

۴۳۰،۰۰۰

سال یازدهم

سال دوازدهم

سال سیزدهم

سال چهاردهم

سال پانزدهم

۴۵۰،۰۰۰

۴۷۰،۰۰۰

۴۹۰،۰۰۰

۵۱۰،۰۰۰

۵۳۰،۰۰۰

 
• حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی (شهر تهران ،شهرهای بزرگ و سایر شهرها ) برای حسابهای افتتاحی طی سال ۱۳۹۵ به ترتیب :
در پایان سال پانزدهم بالغ بر ۱۱۰۰میلیون ریال،۱۰۰۰ میلیون ریال ،۹۰۰ میلیون ریال
• حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی (شهر تهران ،شهرهای بزرگ و سایر شهرها ) برای حسابهای افتتاحی طی سال ۱۳۹۵و1396 به ترتیب :
در پایان سال پانزدهم بالغ بر ۱۱۰۰میلیون ریال،۱۰۰۰ میلیون ریال ،۹۰۰ میلیون ریال 
در پایان سال ششم به ترتیب بالغ بر ۶۵۰میلیون ریال،۶۰۰میلیون ریال،۵۷۰ میلیون ریال 
در پایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر ۶۰۰میلیون ریال،۵۷۰میلیون ریال،۵۴۰ میلیون ریال تعیین شده است.
• برداشت از حساب پس انداز مسکن جوانان در هر مقطعی بلامانع است لیکن برداشت از حساب مذکور باید به صورتی انجام پذیرد که متوسط موجودی حساب از حداقل مبلغ تعیین شده توسط بانک مرکزی در هر سال کمتر نشود .
•پیکر حساب ، متوسط موجودی و تسهیلات متعلقه بر اساس واریزی های ماهانه محاسبه می گردد.
• متوسط موجودی در هر سال به طور جداگانه از تقسیم مبلغ پیکر حساب در هر سال سپرده گذاری بر عدد ۱۲ ( ماه ) محاسبه می گردد.
•تسهیلات متعلقه در هر سال سپرده گذاری به طور جداگانه از حاصل ضرب ضریب هرسال در متوسط موجودی آن سال محاسبه می گردد.( جهت محاسبه حتما به شعبه مراجعه فرمایید.)
• در ابتدای هر سال حداقل مبلغ واریزی ماهانه افتتاح کنندگان حسابهای جدید در آن سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد. 
•شهرهای بزرگ عبارتند از : کرج، مشهد، تبریز ، اصفهان ، اهواز ، قم و شیراز
 
دریافت جدول واریزی یکجا،ماهانه
تاریخ ویرایش1398/1/31- 17:6