انتقال قهری مالکیت اوراق ممتاز استفاده از تسهیلات مسکن انتقال قهری مالکیت اوراق ممتاز استفاده از تسهیلات مسکن

انتقال قهری مالکیت اوراق ممتاز 
به اطلاع مشتریان محترم می رساند؛ فرآیند اجرایی انتقال قهری مالکیت اوراق ممتاز(دارای اعتبار) از متوفی به ورثه قانونی،در سامانه ی "پس از معاملات شرکت فرابورس" از طریق مراجعه وراث،نماینده یا وکیل وراث دارای وکالتنامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی به دفاتر منتخب پیشخوان دولت  و یا شعب بانک با ارایه مدرک و مستندات امکان پذیر می باشد.
مدارک مورد نیاز
1-اصل تصویر مصدق گواهی انحصار وراثت
2-اصل یا تصویر مصدق گواهی واریز مالیات بر ارث(با درج اسامی شرکت ها،به عنوان مثال نماد ته9502 بانک مسکن)
3-اصل یا تصویر مصدق گواهی فوت متوفی
4-تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی متوفی
5-تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی کل وراث
6-تصویر برگ سهام،گواهینامه نقل و انتقال یا برگه تاییدیه مالکیت اوراق ممتاز متعلق به متوفی