اعطاي تسهيلات از محل اوراق ممتاز در مقطع انتقال مانده بدهي به غير و يا تعويض وثيقه تسهيلات قبلي اعطاي تسهيلات از محل اوراق ممتاز در مقطع انتقال مانده بدهي به غير و يا تعويض وثيقه تسهيلات قبلي

الف- اعطاي تسهيلات فروش اقساطي خريد مسكن از محل اوراق ممتاز تا‌ سقف‌هاي مقرر اين تسهيلات در حالات انفرادي و يا زوجين (در حال حاضر 600، 500 و 400 ميليون در حالت انفرادي و 000ر1، 800 و 600 ميليون ريال در حالت زوجين به ترتيب در شهر تهران، مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت و ساير شهرها) در زمان تغيير نام مديون، تعويض وثيقه و يا تغيير نام مديون هم‌زمان با تعويض وثيقه قراردادهاي تسهيلات فروش اقساطي مسكن (خريد مسكن- واگذاري سهم‌الشركه تسهيلات مشاركت مدني) مطابق ضوابط ذي‌ربط، علاوه بر انتقال مانده بدهي تسهيلات فروش اقساطي قبلي به شخص/ ملك جديد امكان‌پذير گرديد.
ب- اعطاي تسهيلات جعاله تعمير/ تكميل واحد مسكوني از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن تا سقف مقرر تسهيلات جعاله (در حال حاضر 200 ميليون ريال) بدون نياز به فسخ تسهيلات جعاله استفاده شده قبلي در همان ملك و ايضاً در مقطع انتقال مانده بدهي جهت تعويض وثيقه، تغيير نام مديون و يا تغيير نام مديون هم‌زمان با تعويض وثيقه تسهيلات جعاله قبلي به شخص/ ملك جديد امكان‌پذير گرديد.
   در اجراي بندهاي«الف» و «ب»، رعايت ضوابط زير به صورت توأمان الزامي مي‌باشد:
1- استفاده از تسهيلات جديد، صرفاً با ارائه اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن امكان‌پذير است.
2- انتقال مانده بدهي حين‌الفسخ قراردادهاي تسهيلاتي قبلي، بيش از سقف‌هاي تسهيلات خريد و جعاله تعمير/ تكميل واحد مسكوني از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن امكان‌پذير نمي‌باشد.
3- از زمان پرداخت تسهيلات قبلي حداقل 2 سال كامل سپري شده باشد.
4- طي 2 سال اخير، مشتري فاقد سابقه بدهي در طبقات غير جاري باشد.
5- در تسهيلات فروش اقساطي خريد مسكن، حداكثر قدمت پلاك 20 سال باشد.
6- اعطاي تسهيلات جعاله جديد صرفاً در حالات رعايت مصاديق اجرايي براي صرفه‌جويي در مصرف انرژي (مانند تعويض پنجره‌هاي قديمي با پنجره‌هاي دوجداره) و يا افزايش ايمني فضاي زندگي در ساختمان (مانند تعبيه سيستم اطفاي حريق) امكان‌پذير مي‌باشد.
در راستاي تشريح بندهاي شش‌گانه ياد شده و ساير ضوابط و مقررات، مواردي به شرح زير اعلام مي‌گردد: 
1- استفاده از تسهيلات جديد، صرفاً با ارائه اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن امكان‌پذير است.
   اعطاي تسهيلات جعاله و ايضاً تسهيلات خريد مسكن مجدد تا سقف‌هاي مقرر علاوه بر انتقال مانده بدهي تسهيلات قبلي، صرفاً در صورت ارائه اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن براي تسهيلات جديد امكان‌پذير بوده، پرداخت تسهيلات جديد مطابق اين طرح از محل حساب‌هاي تعهدي باسپرده به تنهايي و يا به صورت توأم با تسهيلات از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن امكان‌پذير نخواهد بود. خاطرنشان مي‌‌سازد در خصوص محل تسهيلات قبلي كه بدهي آن منتقل مي‌گردد محدوديتي وجود نداشته و صرفاً به عنوان يك بدهي به شخص تسهيلات‌گيرنده/ ملك جديد منتقل مي‌گردد. لذا انتقال مانده بدهي تسهيلات جعاله و ايضاً تسهيلات فروش اقساطي (خريد مسكن- واگذاري سهم‌الشركه تسهيلات مشاركت مدني) قبلي از محل انواع حساب‌هاي صندوق پس‌انداز مسكن، اعتبار بدون سپرده، اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن و يا توأم بلامانع خواهد بود.
توضيح 1- اعطاي تسهيلات موضوع اين بخشنامه در زمان تعويض وثيقه يا تغيير نام مديون تسهيلات يارانه‌اي اعم از تبصره‌اي و يا غير تبصره‌اي كه قسمتي از سود تسهيلات سهم و تعهد دولت يا سازمان مي‌باشد امكان‌پذير نبوده، تعويض وثيقه و تغيير نام مديون تسهيلات يارانه‌اي تابع ضوابط خاص خود مي‌باشد.
توضيح 2- پرداخت تسهيلات بدون سپرده به استفاده‌كنندگان از سقف تسهيلات اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن در تسهيلات انفرادي به مبلغ 100 ميليون ريال و در تسهيلات زوجين تا مبلغ 200 ميليون ريال مطابق با بخش اول «خريد مسكن» سياست‌هاي اعتباري سال 1398 موضوع بخشنامه شماره 55/40/ب مورخ 1397/12/25 (در حال حاضر تا پايان خرداد ماه سال 1398) علاوه بر تسهيلات موضوع اين بخشنامه، امكان‌‌پذير مي‌باشد. بديهي است 100 و 200 ميليون تسهيلات بدون سپرده، صرفاً در صورت استفاده از سقف تسهيلات خريد مسكن از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن قابل پرداخت خواهد بود.
2- انتقال مانده بدهي حين‌الفسخ قراردادهاي تسهيلاتي قبلي، بيش از سقف‌هاي تسهيلات خريد و جعاله تعمير/ تكميل واحد مسكوني از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن امكان‌پذير نمي‌‌باشد.
   مجموع مانده بدهي حين‌الفسخ قراردادهاي قبلي، نبايد بيشتر از سقف‌هاي تسهيلات مسكن از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن- در حال حاضر در تسهيلات جعاله 200 ميليون ريال، در تسهيلات فروش اقساطي مسكن انفرادي 600، 500 و 400 ميليون ريال و در تسهيلات فروش اقساطي مسكن زوجين 000ر1، 800 و 600 ميليون ريال- (با توجه به محل وقوع ملك جديد و ايضاً انفرادي يا زوجين بودن تسهيلات‌ پرداختي جديد) باشد. خاطرنشان مي‌سازد در صورتي كه در تغيير نام مديون تسهيلات باسپرده و بدون سپرده، مقرر شده باشد درصدي از مانده بدهي حين‌الفسخ تسهيلات واريز گردد (مطابق دستورالعمل‌ها و يا طرح‌هاي مقطعي ذي‌ربط)، تقدم با واريز درصد مقرر بوده و چنانچه پس از اين اقدام، همچنان باقي‌مانده بدهي حين‌الفسخ بيش از سقف‌هاي مقرر باشد، كاهش مانده بدهي تا سقف‌هاي تعيين شده الزامي است. ضمناً مجموع واريزي‌هاي متقاضي بدين منظور، مشمول تخفيف سود بوده و به عنوان اقساط آتي قراردادهاي قبلي محسوب نمي‌گردد.
توضيح 1- در صورتي‌ كه تسهيلات اعطايي جديد در قالب تسهيلات مسكن انفرادي پرداخت گردد، حداكثر مانده بدهي حين‌الفسخ تسهيلات قبلي، معادل سقف تسهيلات مسكن انفرادي تعيين مي‌گردد، حتي اگر تسهيلات اوليه در قالب تسهيلات زوجين پرداخت گرديده باشد.
توضيح 2- در صورتي كه تسهيلات فروش اقساطي جديد در قالب طرح زوجين پرداخت گردد، صرف نظر از اينكه تسهيلات قبلي در حالت انفرادي يا زوجين پرداخت گرديده باشد، انتقال مانده بدهي تسهيلات قبلي حداكثر تا سقف تسهيلات زوجين بلامانع مي‌باشد.
توضيح 3- در فرآيند تعويض وثيقه از يك شهر به شهر ديگر، در صورتي كه سقف تسهيلات محل وقوع ملك جديد، كمتر از مانده بدهي حين‌الفسخ تسهيلات قبلي باشد، جهت استفاده از مزاياي اين طرح، تصفيه مازاد مانده بدهي حين‌الفسخ تسهيلات قبلي نسبت به سقف تسهيلات مسكن شهر مقصد الزامي ‌مي‌باشد. ليكن چنانچه تعويض وثيقه بدون تقاضاي دريافت هر گونه تسهيلات فروش اقساطي جديد ارائه شده باشد، انتقال مانده تسهيلات به شهر جديد فارغ از مقايسه سقف‌هاي تسهيلاتي شهر مبدأ و مقصد بلامانع مي‌باشد.
3- از زمان پرداخت تسهيلات قبلي حداقل 2 سال كامل سپري شده باشد.
   ضرورت دارد از تاريخ پرداخت تسهيلات قبلي، حداقل 2 سال كامل سپري شده باشد و در صورت تعدد قراردادهاي همسان، صرف گذشت حداقل 2 سال از يكي از قراردادها كافي به مقصود خواهد بود. خاطرنشان مي‌سازد در صورت تعدد قراردادهاي فروش اقساطي مسكن، گذشت حداقل 2 سال از تاريخ يكي از قراردادهاي فروش اقساطي، صرفاً بابت اعطاي تسهيلات فروش اقساطي جديد كافي به مقصود مي‌باشد. پيش‌شرط پرداخت تسهيلات جعاله جديد، سپري شدن حداقل 2 سال كامل از تاريخ پرداخت يكي از قراردادهاي تسهيلات جعاله قبلي مي‌باشد. به عبارت ديگر تسهيلات جعاله به صورت مجزا از تسهيلات فروش اقساطي بررسي مي‌گردد.
4- مشتري طي 2 سال اخير، فاقد سابقه بدهي در طبقات غير جاري باشد.
    علاوه بر لزوم واريز اقساطي كه تاريخ سررسيد آنها منقضي گرديده و ايضاً قسط در جريان، در زمان تعويض وثيقه و يا تغيير نام مديون به‌ منظور بهره‌مندي از مزاياي اين طرح، ضروري است مشتري طي 2 سال اخير منتهي به تاريخ دريافت تسهيلات جديد، فاقد سابقه بدهي در طبقات غير جاري باشد. ضمناً در صورت تعدد قراردادهاي تسهيلاتي قبلي، نداشتن سابقه بدهي در طبقات غير جاري به مدت حداقل 2 سال براي تمامي قراردادها الزامي مي‌باشد. در اين خصوص لازم است صورت وضعيت قرارداد‌هاي تسهيلاتي فروش اقساطي و جعاله مشتري در 2 سال اخير بررسي و از اين موضوع اطمينان حاصل گردد.
توضيح 1- شرط نداشتن بدهي در طبقات غير جاري در 2 سال اخير، در خصوص تعويض وثيقه تسهيلات (معرفي ملك جديد در تسهيلات خريد مسكن و يا جعاله) و يا اخذ تسهيلات جعاله مجدد در همان ملك توسط تسهيلات‌گيرنده اوليه مصداق داشته و در خصوص تغيير نام مديون به نام ساير اشخاص فاقد موضوعيت مي‌باشد.
توضيح 2- طبق دستورالعمل طبقه‌بندي دارايي‌هاي مؤسسات اعتباري، مطالبات بانك از مشتريان در قالب عقود مبادله‌اي با بازپرداخت اقساطي، حداكثر تا 2 ماه از تاريخ سررسيد قسط پرداخت نشده در طبقه جاري قرار گرفته و پس از آن به طبقات غير جاري (سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول) منتقل مي‌گردد.
5- در تسهيلات فروش اقساطي خريد مسكن، حداكثر قدمت پلاك 20 سال باشد.
   در مقطع پرداخت تسهيلات جديد مازاد بر انتقال مانده بدهي تسهيلات قبلي (در هر يك از حالات انفرادي و يا زوجين)، صرفاً املاك با قدمت حداكثر 20 سال قابل پذيرش مي‌باشند. در املاك با قدمت بيش از 20 سال و حداكثر تا 25 سال، سقف تسهيلات فروش اقساطي جديد قابل پرداخت و ايضاً مانده بدهي حين‌الفسخ قابل انتقال تسهيلات فروش اقساطي قبلي در هر يك از حالات انفرادي يا زوجين 350 ميليون ريال مي‌باشد (350 ميليون ريال حداكثر مانده بدهي حين‌الفسخ قابل انتقال بعلاوه 350 ميليون ريال تسهيلات جديد). خاطرنشان مي‌سازد در املاك با قدمت بيش از 20 سال، پرداخت 100 و 200 ميليون ريال تسهيلات بدون سپرده موضوع سياست‌هاي اعتباري سال 1398 فاقد موضوعيت مي‌باشد.
توضيح: در صورتي كه درخواست تعويض وثيقه و يا تغيير نام مديون، بدون قصد استفاده از تسهيلات جديد موضوع اين بخشنامه ارائه شده باشد، مقررات و ضوابط قبلي به قوت و اعتبار خود باقي مي‌باشد.
6- اعطاي تسهيلات جعاله جديد صرفاً در حالات رعايت مصاديق اجرايي براي صرفه‌جويي در مصرف انرژي (مانند تعويض پنجره‌هاي قديمي با پنجره‌هاي دوجداره) و يا افزايش ايمني فضاي زندگي در ساختمان (مانند تعبيه سيستم اطفاي حريق) امكان‌پذير مي‌باشد.
   پرداخت تسهيلات جعاله مجدد تعمير/ تكميل واحد مسكوني (در حال حاضر 00ر000ر200 ريال) بدون نياز به فسخ تسهيلات جعاله استفاده شده قبلي، مشروط به استفاده از مصاديق اجرايي براي صرفه‌جويي در مصرف انرژي و افزايش ايمني فضاي زندگي در ساختمان (مطابق با ليست پيوست) در تعمير اخير ملك امكان‌پذير مي‌باشد. بر اين اساس، به پيوست دو برگ فرم مصاديق جزئيات اجرايي ساختمان در دو گروه «الف»، صرفه‌جويي در مصرف انرژي (12 بند) و «ب»، افزايش ايمني فضاي زندگي (13 بند)، ارسال مي‌گردد. بدين منظور، متقاضي (مالك) بدواً نسبت به تكميل فرم مذكور مبادرت نموده و سپس ارزياب در مرحله بازديد از ملك، نسبت به كنترل مصاديق مشخص شده و امكان‌سنجي قابليت اجرايي آنها و در نهايت، انعكاس مصاديق در نمونه فرم 6/5 ضمن برآورد هزينه‌هاي مربوطه اقدام مي‌نمايد. لازم به ذكر است، پرداخت تسهيلات جعاله جديد تا سقف‌ مقرر، منوط به پوشش هزينه‌هاي برآورد شده توسط ارزياب در نمونه فرم مذكور خواهد بود. ضمناً با توجه به حذف بازرسي فني بعد از دوره تعهد تسهيلات جعاله، صرف تأييد ارزياب بانك از طريق تنظيم گزارش ارزيابي اوليه، كافي به مقصود مي‌باشد.
ساير مقررات:
1- در خصوص مشترياني كه درخواست آنها قبل از صدور اين بخشنامه در دفتر نامه‌هاي وارده شعبه ثبت شده، ليكن بنا به هر دليل، موفق به انعقاد قرارداد نگرديده‌اند، اقدام به شرح مفاد اين بخشنامه ضمن رعايت ساير ضوابط و مقررات جاري ذي‌ربط بلامانع مي‌باشد. ضمناً اشخاصي كه پيش‌تر با توديع مانده بدهي در بانك، درخواست تعويض وثيقه غير هم‌زمان داشته و در حال حاضر با ارائه مدارك ملك خريداري شده جديد، تقاضاي استفاده از مزاياي اين بخشنامه را داشته باشند، اجابت درخواست آنان در چارچوب مفاد اين بخشنامه بلامانع مي‌باشد.
2- برخورداري هم‌زمان از تسهيلات خريد و جعاله تعمير/ تكميل واحد مسكوني و همچنين درخواست مجدد استفاده از تسهيلات موضوع اين بخشنامه (براي بار دوم و بيشتر) توسط متقاضي، صرفاً در صورت دارا بودن شرايط مندرج در هر يك از بندهاي فوق‌ بلامانع خواهد بود.
3- چنانچه پس از استفاده مشتريان از ظرفيت اين بخشنامه (استفاده متقاضي/ متقاضيان از تسهيلات مازاد بر انتقال مانده بدهي حين‌الفسخ تسهيلات قبلي)، تقاضايي مبني بر تعويض وثيقه، تغيير نام مديون و يا تعويض وثيقه هم‌زمان با تغيير نام مديون به ساير اشخاص بدون دريافت هر گونه تسهيلات جديد ارائه گردد:
1-3- اجابت درخواست ضمن انتقال مانده بدهي تسهيلات به ملك/ شخص جديد فارغ از مقايسه سقف‌هاي تسهيلاتي شهر مبدأ و مقصد بلامانع مي‌باشد. بديهي است در تغيير نام مديون، واريز درصدهاي مقرر از مانده بدهي حين‌الفسخ تسهيلات باسپرده و بدون سپرده مطابق ضوابط و شرايط بانك الزامي مي‌باشد.
2-3- در تغيير نام مديون تسهيلات مسكن زوجين به مسكن انفرادي، علاوه بر واريز درصدهاي مقرر از مانده بدهي حين‌الفسخ تسهيلات باسپرده و بدون سپرده، تصفيه قسمتي از مانده بدهي حين‌الفسخ مجموع قراردادهاي تسهيلاتي مازاد بر سقف تسهيلات مسكن انفرادي (به تفكيك براي تسهيلات اوليه، تسهيلات ثانويه و تسهيلات بدون سپرده توأم با تسهيلات ثانويه) الزامي مي‌باشد.
3-3- در تعويض وثيقه، در صورتي كه قدمت پلاك معرفي شده جديد بيش از قدمت پلاك قبلي و در عين حال بيش از 20 سال و حداكثر تا 25 سال ساخت باشد، حداكثر مانده بدهي حين‌الفسخ قابل انتقال در هر يك از حالات انفرادي يا زوجين، 350 ميليون ريال مانده بدهي تسهيلات اوليه و 350 ميليون ريال تسهيلات موضوع اين بخشنامه (مجموعاً 700 ميليون ريال) خواهد بود. 
4- احراز توانايي باز‌پرداخت اقساط توسط متقاضيان اخذ تسهيلات وفق ضوابط و مقررات جاري بانك، كمافي‌السابق مورد تأكيد است.
5- ساير شرايط تسهيلات اعطايي از جمله نرخ سود، حداكثر مدت بازپرداخت، قدمت پلاك مورد معرفي، كنترل 80 درصد ارزش ملك به منظور پوشش مجموع مطالبات بانك، ممنوعيت خريد و فروش ملك في‌مابين بستگان درجه يك (پدر، مادر، همسر و فرزند) و ... تابع ضوابط و مقررات حاكم بر تسهيلات از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن و ساير موارد از قبيل تعويض وثيقه غير هم‌زمان، فك رهن از اسناد رهني در قبال توثيق سپرده رها و ...، تابع ضوابط و مقررات مربوطه مي‌باشد.
6- ضوابط قبلي اعطاي تسهيلات خريد مسكن از محل حساب‌هاي تعهدي مسكن، اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن و يا باسپرده توأم با اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن در مقطع تغيير نام مديون و يا تعويض وثيقه بدون استفاده از ظرفيت اين بخشنامه، كماكان به قوت و اعتبار خود باقي مي‌باشد.
تاریخ ویرایش1398/3/7- 17:22

مطالب مرتبط مطالب مرتبط

قیمت اوراق قیمت اوراق