اداره کل حسابرسی داخلی اداره کل حسابرسی داخلی

رییس اداره کل حسابرسی داخلی
تلفن : 021-26231033
نمابر : 021-26230923
آدرس پستی : بزرگراه نلسون ماندلا(آفریقای سابق)بالاتر از خیابان اسفندیار--کوچه ارمغان شرقی-پلاک8 کدپستی:1994763811

معاون اداره کل حسابرسی داخلی
آدرس پستی : بزرگراه نلسون ماندلا(آفریقای سابق)بالاتر از خیابان اسفندیار--کوچه ارمغان شرقی-پلاک8 کدپستی:1994763811
تلفن : 021-26231066
نمابر : 021-26231066

ساختار سازمانی ساختار سازمانی