اداره کل تجهیز و پشتیبانی اداره کل تجهیز و پشتیبانی

رییس اداره کل کارپردازی
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8
تلفن : 021-26204590
نمابر : 021-26204590
اداره کل کارپردازی - معاون کمیسیون
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8
تلفن : 021-26204896
نمابر : 021-26204896
اداره کل کارپردازی - معاون پشتیبانی
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8
تلفن : 021-26202954
نمابر : 021-26202954
اداره کل کارپردازی - معاون تجهیز
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8
تلفن : 021-75358294
نمابر : 021-26204890
 

ساختار سازمانی ساختار سازمانی