اداره کل روابط عمومی اداره کل روابط عمومی

رییس اداره کل روابط عمومی
تلفن : 021-88875143
نمابر : 021-82932102
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه اول -کد پستی:۱۹۹۴۷۶۳۸۱۱۱

معاون اداره کل روابط عمومی
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه اول كدپستي 1994763811
تلفن : 021-82932100
نمابر : 021-82932102
معاون اداره کل روابط عمومی
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه اول- کدپستی:۱۹۹۴۷۶۳۸۱۱
تلفن : 021-82932100
نمابر : 021-82932102

ساختار سازمانی ساختار سازمانی