اداره کل بانکداری الکترونیک اداره کل بانکداری الکترونیک

رییس اداره کل بانکداری الکترونیک
تلفن : 021-66725693
نمابر : 021-66723528
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری-ساختمان شماره دو بانک مسکن- کدپستی:۱۱۳۶۸۴۴۴۱۴

معاون پشتیبانی اداره کل بانکداری الکترونیک
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن- طبقه اول- کدپستی:۱۱۳۶۸۴۴۴۱۴
تلفن : 021-66700838
نمابر : 021-66735061
معاون اداره
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن- طبقه اول- کدپستی:۱۱۳۶۸۴۴۴۱۴
تلفن : 021-66722268
نمابر : 021-66735061
معاون فنی اداره کل بانکداری الکترونیک
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن- طبقه اول - کدپستی:۱۱۳۶۸۴۴۴۱۴
تلفن : 021-66722534
نمابر : 021-66723528

ساختار سازمانی ساختار سازمانی