مناقصه مناقصه

بازگشت

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد 5.000 عدد ریبون چاپگر کارت

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال بانک
موضوع :
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد 5.000 عدد ریبون چاپگر کارت
شماره :

1-نام و نشانی مناقصه گزار:

بانک مسکن به نشانی تهران ، خیابان ولی عصر(عج) ، بالاتر از میدان ونک ، خیابان عطار ، نبش خیابان تک شمالی ، ساختمان ادارات کل مرکزی 

2- نوع ، کمیت و کیفیت خدمات (موضوع مناقصه) : 

خرید تعداد 5.000 عدد ریبون چاپگر کارت

3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :

مبلغ 000/000/250 (دویست و پنجاه میلیون) ریال که لازم است به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدی به حساب شماره 8/8449 به نام اداره کل حسابداری و بودجه به مقصد اداره کل حسابداری و بودجه (کد 9951) قابل واریز در کلیه شعب بانک مسکن یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن ارایه گردد.

4- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : 

از ساعت 8 صبح روز پنج شنبه مورخ 10/7/1393 تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 20/7/1393 . آدرس فوق ، طبقه سوم ، دایره دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات . 

5- مهلت و محل تسلیم پیشنهادها :
تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 04/08/1393 . آدرس فوق ، طبقه سوم ، دایره دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات .

6- تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاکتهای الف و ب :

ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 05/08/1393 . در محل فوق ، طبقه نهم ، سالن کنفرانس .

7- مدارک لازم جهت دریافت اسناد :

الف) فیش واریزی به مبلغ 000ر150 ریال به حساب شماره 1-8855 به نام اداره کل حسابداری و بودجه به مقصد اداره کل حسابداری و بودجه (کد 9951) قابل پرداخت در کلیه شعب بانک مسکن.
ب) ارایه معرفی نامه کتبی به همراه کارت شناسایی معتبر .

* هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .

ساعت : 07:16:00
تاريخ : 1393/07/08