حواله الکترونيکي بين بانکي (سحاب ) حواله الکترونيکي بين بانکي (سحاب )

کارت بانک مسکن،سحاب

جهت استفاده بهینه ازکارتهای بانکی عضو شتاب درنقل و  انتقال وجوه بین بانکها خدمت حواله الکترونیکی بین بانکی (سحاب) ارایه می شود.

انتقال وجه بین مسکن کارت به مسکن کارت و کارت های سایر بانک های عضو شبکه شتاب، در تمامی درگاه ها به غیر از پایانه شعب تا سقف 30 میلیون ریال و در پایانه شعب تا سقف 150 میلیون ریال در هر روز امکان پذیر می باشد.

برداشت از حساب کارت مبدا و واریز وجه به حساب کارت مقصد بصورت آنی صورت می گیرد و امکان پرداخت با تاریخ آینده وجود ندارد. در صورت عدم واریز به حساب ذینفع وجوه به حساب کارت مبدا برگشت داده میشود.

تاریخ ویرایش1398/7/14- 6:56