تسهیلات بافت فرسوده تسهیلات بافت فرسوده

1- اعطای تسهیلات در بافت­های فرسوده از محل قرارداد عاملیت توأم با بدون ­سپرده و اوراق ممتاز به اشخاص حقیقی و حقوقـی و شرکت‌های تعاونی مسکن تولیدی جهت احداث واحدهای مسکونـی انفرادی و مجتمع­ (دو واحد و بیشتر) با لحاظ نوع ساخت و صلاحیت حرفه­ای سازنده به شرح جدول زیر امکان‌پذیر می‌باشد:

(جدول شماره 1)                                                                                                       (مبالغ به میلیون ریال)

          

       شرح  

 

 

 

 

 

منطقه       

سقف تسهیلات مشارکت مدنی و نحوه ترکیب تسهیلات با نرخ حمایتی

و مصوب جهت پروژه‌های احداثی توسط
اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی‌های مسکن تولیدی

                  پروژه‌های احداثی با استفاده از فناوری‌های نوین

سقف تسهیلات اعطایی

 به ازای هر واحدبه سازندگان حرفه‌ای

(1)

سقف تسهیلات اعطایی

به ازای هر واحد به سایر سازندگان
(2)

قرارداد عاملیت  
با نرخ 9%

بدون سپرده

 با نرخ 18%

اوراق

 با نرخ 16%

مجموع

قرارداد عاملیت

 با نرخ 9%

بدون سپرده

 با نرخ 18%

اوراق

 با نرخ 16%

مجموع

تهران و کلانشهرها

1،200

000ر1

800

000ر3

1،200

800

700

700ر2

سایر شهرها

800

900

800

500ر2

800

800

600

200ر2

 
 
 
 

          

       شرح  

 

 

 

 

 

منطقه       

سقف تسهیلات مشارکت مدنی و نحوه ترکیب تسهیلات با نرخ حمایتی

 و مصوب جهت پروژه‌های احداثی توسط
اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی‌های مسکن تولیدی

   پروژه‌های احداثی بدون استفاده از فناوری‌های نوین

سقف تسهیلات اعطایی

به ازای هر واحد به سازندگان حرفه‌ای

(3)

سقف تسهیلات اعطایی

 به ازای هر واحد به سایرسازندگان
(4)

قرارداد عاملیت

 با نرخ 9%

بدون سپرده

 با نرخ 18%

اوراق

 با نرخ 16%

مجموع

قرارداد عاملیت

 با نرخ 9%

بدون سپرده

 با نرخ 18%

اوراق

 با نرخ 16%

مجموع

تهران و کلانشهرها

1،200

700

600

500ر2

1،200

500

300

000ر2

سایر شهرها

800

700

500

000ر2

800

400

200

400ر1

 

2-اعطای تسهیلات در بافت­های فرسوده از محل قرارداد عاملیت توأم با بدون سپرده و اوراق ممتاز به شرکت­های تعاونی مسکن توزیعی و تولیدی-توزیعی به شرح جدول زیر امکان‌پذیر می‌باشد:

 

(جدول شماره 2)                                                                                                   (مبالغ به میلیون ریال)

           

         شرح  

 

 

 

 

 

منطقه  

 

سقف تسهیلات مشارکت مدنی و نحوه ترکیب تسهیلات با نرخ حمایتی

 و مصوب جهت پروژه‌‌های احداثی توسط
تعاونی‌های مسکن توزیعی و تولیدی-توزیعی

                  پروژه‌های احداثی با استفاده از فناوری‌های نوین

سقف تسهیلات اعطایی

به ازای هر واحدبه سازندگان حرفه ای

(1)

سقف تسهیلات اعطایی

 به ازای هر واحد
(2)

قرارداد عاملیت  
با نرخ 9%

بدون سپرده

با نرخ 18%

اوراق

با نرخ 16%

مجموع

قرارداد عاملیت

با نرخ 9%

بدون سپرده

با نرخ 18%

اوراق

با نرخ 16%

مجموع

تهران و کلان شهرها

1،200

700

400

300ر2

1،200

500

300

000ر2

سایر شهرها

800

700

500

000ر2

800

600

300

700ر1

 

           

         شرح  

 

 

 

 

 

منطقه  

 

سقف تسهیلات مشارکت مدنی و نحوه ترکیب تسهیلات با نرخ حمایتی

 و مصوب جهت پروژه‌‌های احداثی توسط
تعاونی‌های مسکن توزیعی و تولیدی-توزیعی

   پروژه‌های احداثی بدون استفاده از فناوری‌های نوین

سقف تسهیلات اعطایی

به ازای هر واحد به سازندگان حرفه­ای

(3)

سقف تسهیلات اعطایی

به ازای هر واحد
(4)

قرارداد عاملیت

با نرخ 9%

بدون سپرده

با نرخ 18%

اوراق

با نرخ 16%

مجموع

قرارداد عاملیت

با نرخ 9%

بدون سپرده

با نرخ 18%

اوراق

با نرخ 16%

مجموع

تهران و کلان شهرها

1،200

400

200

800ر1

1،200

200

100

500ر1

سایر شهرها

800

400

300

500ر1

800

300

100

1،200

 
 
پرداخت تسهیلات توام با منابع بدون سپرده به درخواست مشتری و در صورت تایید بانک مبنی بر تامین اعتبار از ادارات مربوطه می باشد.

مدت قرارداد:

مدت اولیه قراردادهای مشارکت مدنی در تمامی مناطق کشور، با توجه به نظر ارزیاب و حداکثر 30 ماه با در نظر داشتن حجم پروژه و هزینه باقی مانده در زمان بازدید اولیه بشرح ذیل تعیین می‌گردد:

- تا 5 واحد مسکونی حداکثر 12 ماه

- 6 تا 20واحد مسکونی حداکثر 15 ماه

- 21 تا 50واحد مسکونی حداکثر20 ماه

- 51 تا 100واحد مسکونی حداکثر 24 ماه

-از 101 واحد مسکونی و بیشتر حداکثر 30 ماه

 

 • معرفی کننده:

الف- شرکت بازآفرینی شهری ایران در استان تهران

ب- اداره کل راه و شهرسازی استان مربوطه به نمایندگی از شرکت موصوف در استان ها

 

ضوابط لازم جهت بهره‌مندی از سقف تسهیلات اعطایی به انبوه سازان دارای صلاحیت حرفه‌ای:

پروانه‌های انبوه سازی قابل قبول:

اشخاص حقیقی:

نوع صلاحیت

مرجع صادر کننده

شرایط

پروانه اشتغال به کار انبوه سازی

وزارت راه و شهرسازی

کلیه دارندگان

پروانه اشتغال به کار مهندسی

وزارت راه و شهرسازی

موضوع فعالیت: عمران- عمران و معماری- صلاحیت‌های نظارت، طراحی و اجرا

پروانه اشتغال به کار کاردانی
فنی ساختمان

وزارت راه و شهرسازی

کلیه دارندگان که بیش از 5سال از تاریخ صدور پروانه ایشان گذشته به شرط ارایه مستندات احداث حداقل 20واحد مسکونی

پروانه اشتغال به کار تجربی*

وزارت راه و شهرسازی

تمامی دارندگان با لحاظ حدود صلاحیت حرفه ای و ظرفیت اشتغال تعریف شده در ظهر پروانه اشتغال

 

*در صورت ارایه پروانه اشتغال به کار تجربی، افزایش سقف صرفا تا حدود صلاحیت حرفه ای مندرج در ظهر پروانه امکانپذیر است.

اشخاص حقوقی:

نوع صلاحیت

مرجع صادر کننده

شرایط

پروانه انبوه سازی

وزارت راه و شهرسازی

کلیه دارندگان

پروانه اشتغال به کار مهندسی حقوقی

وزارت راه و شهرسازی

دارندگان صلاحیت نظارت، طراحی و اجرا در بخش ساخت و ساز
(بغیر از صلاحیت‌های برق و مکانیک)

گواهی صلاحیت پیمانکاری

سازمان برنامه و بودجه

کلیه دارندگان گواهی پیمانکاری صادره از سازمان مذکور که
در رشته ساختمان و راه رتبه بندی یا تعیین صلاحیت شده اند

 

توضیح: شناسایی دارندگان تجربی صرفا در صورت ارایه مدارک و مستندات بابت سابقه احداث واحدهای مسکونی و پس از اخذ مجوز از مدیریت شعب مربوطه امکانپذیر است.

 

شرایط تقسیط:

 1. تسهیلات از محل اعتبار شرکت بازآفرینی شهری(مقدار تسهیلات با نرخ 9%) و  تسهیلات مشارکت مدنی پرداختی ساخت از محل منابع داخلی بانک( مقدار تسهیلات با نرخ 18%):

تا سقف مجاز تعیین شده طبق ضوابط و شرایط با نرخ سود 18%

 1. تسهیلات از محل اوراق ممتاز:

مطابق با شرایط اوراق ممتاز با نرخ سود 16درصد

 

 

سایر شرایط :

 • شخص متقاضی نباید  چک برگشتی و یا بدهی سررسید شده در سیستم بانکی داشته باشد.
 • استعلام از سامانه سپاد در خصوص وضعیت نظام وظیفه انجام می شود.
 • مدت ارایه معرفی‌نامه به بانک جهت بهره مندی از تسهیلات، از تاریخ صدور معرفی‌نامه حداکثر 45روز کاری می‌باشد.
 • انعقاد قرارداد منوط به کسب حداقل 20% پیشرفت فیزیکی توسط شریک می باشد.
 • تقسیط و واگذاری بیش از یک واحد از واحدهای مورد مشارکت از محل منابع داخلی بانک بنام سازنده و یا همسر و
  فرزندان وی و خریداران واحدها در حالت انفرادی و زوجین مشروط به احراز توانایی مالی نامبردگان در بازپرداخت اقساط ضمن رعایت سایر ضوابط و مقررات ذیربط امکانپذیر می‌باشد.
 • حداکثر سقف تسهیلات پرداختی بر اساس گزارش ارزیاب بانک و با رعایت سقف مقرر 80% ارزش برآورد هزینه کل اجرای طرح میسر خواهد بود.
 • پرداخت تسهیلات ، با کسب رسوب حساب جاری یک ساله (یا ممتاز بدون سود) به میزان 15% کل تسهیلات پرداختی( یا به تناسب در زمان های کمتر و یا بیشتر) به متقاضیان به صورت رسوب اولیه امکانپذیر می‌باشد.

 

تاریخ ویرایش1400/4/7- 9:57