ضوابط حمایت از پایان نامه ها ضوابط حمایت از پایان نامه ها

بانک مسکن در راستای "تقاضا محور" شدن پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری دانشجویان سراسر کشور، اقدام به حمایت مالی از پایان نامه هایی نموده که بر اساس نیاز بانک تعریف و اجرا می گردد، روش انجام این حمایت به شرح ذیل است:

  • لازم است دانشجویان موضوعی را که مرتبط با مسایل بانکی و کاربردی بوده انتخاب و پروپزال خود را پس از تهیه و تایید استاد مشاور به این اداره کل ارسال نمایند.
  • پروپزال در کمیته راهبری این اداره کل مطرح و به لحاظ کاربردی بودن، روش اجرا و منابع مورد استفاده و مدل تحقیق مورد ارزیابی قرار می گیرد و در صورت نیاز به اصلاح توصیه های لازم ارایه می گردد.
  • در صورت تایید پروپزال اصلاح شده در کمیته راهبری، موضوع در هیات عالی پژوهش مطرح می شود تا در صورت تایید اعضا به تصویب برسد.
  • پس از تصویب در هیات عالی پژوهش بانک، دانشجو پروپزال را به تایید دانشگاه می رساند.
  • در فاصله اجرای مراحل فوق، حمایت اطلاعاتی بانک به شرح زیر امکان پذیر می باشد:

- در صورتیکه دانشجو ساکن تهران باشد، باید نامه درخواست به همراه یک قطعه عکس، کپی کارت ملی یا شناسایی، پروپزال، پرسشنامه ، شناسنامه و اصل معرفی نامه از دانشگاه خود را به این اداره کل ارسال نماید تا اقدامات درخصوص اخذ تاییدیه از اداره کل حفاظت پرسنلی انجام گیرد.
- در صورتیکه دانشجو ساکن تهران نباشد، باید مدارک فوق را در اختیار دبیر هسته پژوهشی استان مربوطه (که اسامی و شماره تماس ایشان در سایت بانک مسکن موجود می باشد) قرار دهد تا از طریق حوزه حراست استان، اقدامات اخذ تاییدیه انجام گیرد. لازم به ذکر است در مواردی که دانشجو ساکن شهرستان بوده، ولی جامعه آماری تحقیق شهر تهران باشد و یا ملزم به اخذ اطلاعات از ادارات کل مرکزی و مدیریت های چهارگانه مستقر در شهر تهران باشد، اخذ تاییدیه توسط دفتر مرکزی مدیریت امور حراست بانک انجام می گردد.

  • پس از اتمام پایان نامه (در صورت تایید موضوع در هیات عالی پژوهش برای حمایت مالی)، لازم است دانشجو یک نسخه پایان نامه مجلد، خلاصه پایان نامه در حدود 30-20 صفحه که شامل نتایج و پیشنهادات باشد، صورتجلسه دفاع پایان نامه و CD حاوی فایل WORD از پایان نامه و خلاصه آن را جهت طرح در هیات عالی پژوهش به این اداره کل ارسال نماید تا بر اساس جدول ذیل و شاخصهای تعیین شده و امتیاز تخصیص یافته از سوی اعضا به پایان نامه، پاداش آن تعیین گردد. لازم به ذکر است سقف پاداش پایان نامه کارشناسی ارشد12.000.000 ریال و دکتری 30.000.000 ریال می باشد.

ردیف

شرح عامل

ضعیف (1)

متوسط (2)

خوب (3)

خیلی خوب(4)

1

اعتبار دانشگاه (*)

       

2

جدید بودن موضوع

       

3

درجه اخذ شده رساله (**)

       

4

میزان کاربردی بودن پیشنهاد ها

       

5

میزان تاثیرگذاری تحقیق بر دانش و مهارتهای کارکنان

       

توضیح : * براساس دولتی بودن )تهران یا شهرستان( ، دانشگاه آزاد اسلامی، موسسه عالی بانکداری و سایر مراکز آموزش عالی
** برای نمرات 18 به بالا امتیاز 4 ، نمرات 17 تا 18 امتیاز 3 ، نمرات 16 تا 17 امتیاز 2 و پایین تر از 16 امتیاز1

 

جهت حمایت اطلاعاتی از پایان نامه ها تنها اخذ تاییدیه از حراست یا اداره حفاظت پرسنلی مورد نیاز است و تمامی پایان نامه ها در هر صورت مورد حمایت اطلاعاتی بانک قرار خواهند گرفت.