آشنایی با اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول آشنایی با اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول

اداره پژوهش و برنامه ریزی بانک در سال 1394 به اداره کل بررسیهای اقتصادی و توسعه محصول متشکل از سه معاونت مطالعات اقتصادی، داده کاوی، تحقیقات بازار و توسعه محصول تغییر ساختار یافت.
ماموریت این اداره کل علاوه بر تحلیل و داده کاوی بر انبوه اطلاعات بانکی و مشتریان بانک و کشف روندها و دانش از این داده ها ، تحقیقات بازار و توسعه و ایجاد تنوع در محصولات بانک ، انجام طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی درخصوص مسایل و چالشهای بانک و ارایه نظرهای کارشناسی و مشورتی به مدیریت عالی بانک در جهت رفع مشکلات موجود و پیشرفت بانک، در قالب موارد ذیل می باشد:

 

  • ارتقای سطح دانش و آگاهی کارشناسان و متخصصان
  • احصای مسایل و مشکلات پیش روی مدیریت ارشد بانک
  • شناسایی فناوری های پیشرفته و نوین صنعت بانکداری و کاربردی نمودن آنها در بانک
  • دستیابی به راه حلهای اساسی و منطقی در خصوص مسایل پیش روی مدیریت بانک
  • انجام مطالعات کاربردی در زمینه صنعت بانکداری
  • تولید دانش با کمک صاحبان اندیشه ، کارشناسان، و متخصصان صنعت بانکداری