تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیر شعب استان یزد در جمع روسای شعب این استان اظهار داشت:

تقسیم اهداف بین کارکنان و استفاده از تجارب شعب موفق از مهمترین عوامل موفقیت در ارزیابی عملکرد می باشد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب استان یزد، روسای شعب این استان به صورت گروه بندی شده در جلساتی که با حضور مدیر شعب و روسای دوایر مدیریت برگزار گردید به تشریح عملکرد دوماهه ابتدای سال و ارایه برنامه های خود جهت تحقق اهداف شعب پرداختند.

مدیر شعب استان در این نشست ها ضمن تاکید بر اینکه باید نگاه و رویکرد حرفه‌ای به ارزیابی عملکرد داشته باشیم، گفت: مهمترین اقدامات برای تحقق اهداف، شناسایی دقیق ظرفیت شعب و هدف گذاری و برنامه ریزی مدون در تمامی شاخص ها، اجرای مدیریت مشارکتی، پیگیری روزانه تحقق اهداف به صورت مستقیم توسط ستاد مدیریت استان و تجزیه و تحلیل ارزیابی عملکرد ماهانه شعب و انجام بازاریابی های برنامه ریزی شده خواهد بود.

صیدنبی حیدریان از برنامه ریزی مدون برای تحقق اهداف مدیریت در سال 98 خبر داد و عنوان کرد: در سالجاری اهداف در تمامی بخشها، بصورت ماهیانه رصد می شود و انتظار می رود شعب نیز با تقسیم اهداف تعیین شده بین کلیه همکاران در جهت تحقق اهداف تعیین شده تلاش نمایند. وی سهیم بودن کارکنان شعبه در تحقق اهداف را عامل اساسی در ایجاد انگیزه بین آنها و همچنین متعهد نمودن تمام همکاران نسبت به اهداف کلان بانک نام برد و اظهار داشت: رمز موفقیت در ارزیابی عملکرد، کار تیمی بوده و برگزاری مداوم جلسات توجیهی با کارکنان موجب کشف نقاط قوت و ضعف شعبه در مسیر تحقق اهداف و کسب امتیازات ارزیابی عملکرد خواهد بود.

حیدریان با بیان اینکه ارزیابی عملکرد، یک شاخص سنجش برای موفقیت یک مجموعه است، خطاب به روسای شعب تاکید کرد:  ارزیابی عملکرد نباید یک دغدغه و هدف باشد بلکه باید به آن پایبند باشید تا بتوانیم عملکرد خود را بهبود دهیم که در نهایت عملکرد کل بانک بهبود خواهد یافت. وی افزود : سبد خدمات بانک در صورتی به شکوفایی و بهره وری می رسد که از سوی کارکنان به عنوان فرصت تلقی شده و با باور و اعتقاد برای معرفی و عرضه آن به مشتری تلاش نمایند.

وی بارزترین مشخصه شعب موفق در ارزیابی عملکرد را داشتن برنامه مدون و قابل حصول عنوان کرد و اظهار داشت: توجه شعب به برنامه ریزی تعیین شده و تقسیم اهداف بین کارکنان و استفاده از تجارب شعب موفق موجب موفقیت در تحقق اهداف خواهد شد.

مدیر شعب استان، تلاش بیشتر کارکنان جهت بازاریابی خارج از شعبه با تاکید بر جذب منابع ممتاز و صفردرصدی، آموزش مدوام بازاریابی جهت کارکنان و تلاش بیشتر بر بازاریابی صدور ضمانت نامه را از برنامه های این مدیریت در حوزه بازاریابی در سال جاری عنوان نمود. وی تاکید بر بخشنامه خوانی را که موجب ارتقای دانش بانکی و تخصصی همکاران، ارتقای نمره آزمون سنجش شغلی و در نهایت رضایت مندی مشتریان از دریافت صحیح خدمات بانک می گردد را به روسای شعب یادآور شد و از ایشان خواست توجه خاص به آموزش کارکنان جدیدالاستخدام و آموزش صحیح اصول اولیه بازاریابی به ایشان را مد نظر قرار دهند.

در این نشستها روسای شعب نیز به اعلام نظرات و مسایل مورد نظر خود پرداخته و در خصوص عدم توفیق در برخی از شاخص ها با مدیر استان و روسای دوایر مربوطه به گفتگو پرداختند.

آخرین بروزرسانی 1398/7/20